សូមជូនពរឱ្យអ្នកមានការចាប់ផ្តើមដ៏អស្ចារ្យ!

ការិយាល័យរបស់យើងត្រលប់មកប្រតិបត្តិការពេញលេញវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងគួរតែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបល្បឿនលឿន។

អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ម៉ារូសលោកម៉ូបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះពួកយើងដែលបានចូលមកធ្វើការ!

សូមជូនពរឱ្យអ្នកមានការចាប់ផ្តើមដ៏អស្ចារ្យ!


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកុម្ភៈ -២០-២០២១